//////

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU DOCHODÓW

O możliwościach zwiększenia udziału dochodów własnych w finanso­waniu zadań samorządowych decyduje więc głównie zróżnicowanie poten­cjalnych dochodów własnych. Pamiętać przy tym należy, że zróżnicowanie to zależy nie tylko od potencjału ekonomicznego poszczególnych jednostek, ale i od kształtu systemu podatkowego. Specyficznym polskim problemem jest tu system opodatkowania rolnictwa, który w swym obecnym kształcie niejako skazuje niemal wszystkie gminy wiejskie na trudności finansowe. Wejście w życie ustawy z 13 listopada 2003 r. nie tylko poprawiło rela­cje między dochodami własnymi i ogólną kwotą dochodów samorządo­wych, ale pozwoliło na przełamanie obserwowanego w latach 1991-2002 niepokojącego zjawiska stopniowego obniżania się udziału dochodów wła­snych przy każdej zmianie zakresu zadań publicznych powierzonych jed­nostkom samorządu terytorialnego, a spowodowanego tym, że przekazu­jąc samorządom kolejne zadania na ogół zakładano finansowanie ich przy pomocy dodatkowych dotacji (lub subwencji) z budżetu państwa. Na za­mieszczonym poniżej wykresie wyraźnie widoczne są skokowe obniżenia udziału dochodów własnych w dochodach, związane z zakończeniem prze­kazywania gminom prowadzenia szkół podstawowych (w roku 1996) oraz z przekazaniem zadań działającym od 1999 r. powiatom i województwom samorządowym.

DOCHODY JST

Z przedstawionej w art. 167 ust. 2 Konstytucji klasyfikacji dochodów samorządowych, wyróżniającej trzy podstawowe źródła finansowania wy­datków samorządowych:dochody własne,subwencje ogólne,dotacje celowe z budżetu państwa, odczytać można logiczną koncepcję dochodów samorządowych: zadania własne winne być finansowane dochodami własnymi oraz tam, gdzie to będzie konieczne — subwencjami ogólnymi, wspierającymi słabsze finan­sowo samorządy, na zadania zlecone JST będą otrzymywały dotacje celowe (a więc przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań) z budżetu pań­stwa. Jak zobaczymy dalej, system dochodów samorządowych jest w prak­tyce bardziej złożony i nie w pełni odpowiada przedstawionym powyżej za­łożeniom.Wykaz dochodów JST (odrębnie dla gmin, powiatów i województw) określony został w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa­morządu terytorialnego, którą dalej nazywać będziemy ustawą o dochodach JST. Oprócz wykazu źródeł dochodów ustawa ta określa również sposób wyliczania subwencji ogólnych dla poszczególnych JST, zasady przyznawa­nia i rozliczania dotacji dla JST, a także zasady podziału między JST udzia­łów JST we wpływach z podatków dochodowych, stanowiących jeden z ro­dzajów dochodów własnych.

PROCES BUDOWY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego — jeśli nie są utwo­rzone na mocy ustaw — są tworzone wyłącznie uchwałami organu stano­wiącego. Proces budowy struktury organizacyjnej jest więc w sektorze sa­morządowym bardziej scentralizowany niż w sektorze rządowym, w którym prawo tworzenia nowych jednostek organizacyjnych przysługuje organom władzy wykonawczej (Radzie Ministrów, ministrom, wojewodom, kierow­nikom urzędów centralnych itd.)Jednostki samorządu terytorialnego mogą również powoływać do życia instytucje komercyjne — spółki. Możliwości tworzenia spółek są jednak ograniczone do dość ściśle określonych przypadków, omówionych dalej w rozdziale poświęconym gospodarce komunalnej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą wreszcie powierzać wykonanie swych zadań związkom samorządowym. Utworzenie związku komunalnego wymaga zgodnych uchwał wszystkich JST tworzących związek. Związki ko­munalne posiadają własne statuty, organy stanowiące i wykonawcze, a po wpi­saniu do rejestru związków prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej uzyskują osobowość prawną. Zasady działa­nia związków komunalnych są regulowane przepisami art. 64-73a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 65-12 ustawy o samorządzie powiatowym.

ZASADY ZARZĄDZANIA

  • Zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz pro­cedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmier­nego zadłużenia,sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych do­konywanych przez jednostki sektora finansów publicznych,zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegający- mi zwrotowi,również przepisy odnoszące się wyłącznie do JST i normujące:zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów JST,zasady i tryb wykonywania budżetów JST,obowiązujące w JST limity zadłużenia,procedurę rozliczenia wykonania budżetów JST;ustawę z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określającą czyny uważane za na­ruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tryb postępowania w sprawach takich naruszeń.

NAJISTOTNIEJSZE ODSTĘPSTWA OD ZAPISANYCH ZASAD

  • Procedury wyrównawcze i działania równoważące, mające na celu ochronę finansowo słabszych społeczności lokalnych nie powinny ogra­niczać swobody podejmowania decyzji przez społeczności lokalne w zakresie ich uprawnień własnych,społeczności lokalne powinny być konsultowane, w odpowiednim trybie, co do form przyznania im zasobów pochodzących z redystrybu­cji dochodów,o ile jest to możliwe, subwencje przyznane społecznościom lokal­nym nie powinny być przeznaczane na finansowanie specyficznych projektów,dla potrzeb finansowania nakładów inwestycyjnych społeczności lo­kalne powinny mieć dostęp do krajowego rynku kapitałowego, w grani­cach określonych prawem.Trudno uznać, że postanowienia EKST zostały w Polsce w pełni wdro­żone. Za najistotniejsze odstępstwa od zasad zapisanych w EKST uznać na­leży:brak własnych dochodów podatkowych powiatów i gmin,istnienie zadań zleconych, finansowanych dotacjami celowymi z bud­żetu państwa,finansowanie niektórych zadań własnych (np. zadań z zakresu kultu­ry) dotacjami celowymi z budżetu państwa,dość częste przypadki obarczania jednostek samorządu terytorialne­go nowymi zadaniami — bez przyznania im dodatkowych dochodów umożliwiających sfinansowanie kosztów wykonania nowych zadań.

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Istotne dla systemu finansów samorządowych są również postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (EKST), sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 r. i ratyfikowanej przez Polskę 26 kwiet­nia 1993 r. której art. 9 („Zasady finansowe społeczności lokalnych”) sta­nowi, że: społeczności lokalne mają prawo do posiadania własnych wystarcza­jących zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach wykonywania swych uprawnień,wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych im przez Konsty­tucję lub przez prawo,przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych po­winna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których wysokość spo­łeczności te mają prawo ustalać, w zakresie określonym ustawą,systemy finansowe, na jakich opierają się zasoby pozostające do dys­pozycji społeczności lokalnych, powinny być wystarczająco zróżnico­wane i elastyczne, aby mogły w miarę możliwości odpowiadać rzeczy­wistym zmianom zachodzącym w poziomie kosztów związanych z wykonywaniem uprawnień.

UDZIAŁ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Udział wydatków na realizację zadań zleconych wykazuje — z pewny­mi zawirowaniami — tendencję zniżkową. Widoczne„wybrzuszenie” w latach 1999-2002 spowodowane było przekazaniem powiatom obowiązku finansowania terenowych jednostek policji i straży pożarnej, przy czym środki na ten cel przekazywano powia­tom w formie dotacji na zadania zlecone. Z tego nieudanego pomysłu wy­cofano się częściowo w roku 2003, przywracając poprzedni mechanizm fi­nansowania policji. Nadal jednak powiatowe komendy straży pożarnej otrzymują środki na działalność za pośrednictwem powiatów. Podkreślić trzeba, że przekazanie powiatom obowiązku finansowania policji i straży pożarnych nie wiązało się z przyznaniem jakichkolwiek uprawnień zarząd­czych lub choćby nadzorczych. Budżetów powiatów użyto więc wyłącznie jako pośrednika między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administra­cji, a komendami powiatowymi.

SYSTEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W roku 1999 do gmin dołączyły powiaty i województwa, lecz gminy — zgodnie z zasadą pomocniczości — zachowały status podstawowych jedno­stek samorządu terytorialnego. Pozostały też jedynym rodzajem jednostek samorządu terytorialnego, których istnienie zapisano wprost w Konstytucji.System samorządu terytorialnego tworzy dziś prawie trzy tysiące jed­nostek:16 województw samorządowych,314 powiatów,2478 gmin, w tym 65 miast wyłączonych z powiatów (często nazy­wanych miastami na prawach powiatu), których zadania obejmują za­równo zadania przypisane gminom, jak i zadania powiatowe.Od 1990 r. widoczne są tendencje do zwiększania się liczby jednostek samorządowych. Liczne są zarówno wnioski o utworzenie nowych powia­tów, jak i dążenia do usamodzielniania się miejscowości wchodzących w skład innych gmin. Przypadki łączenia się gmin zdarzają się wyłącznie na obrzeżach wielkich miast.

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Od reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce upłynęło już 16 lat. Aż do 1999 r. samorząd terytorialny tworzyło prawie 2500 jednostek — gmin identycznych pod względem ustrojowym, lecz bardzo zróżnicowanych co do wielkości i możliwości działania. Uchwalenie w 1990 r. ustawy o sa­morządzie terytorialnym zachowało istniejący podział administracyjny kra­ju na gminy, lecz samej gminie nadało nowy status — samodzielnego pod­miotu, wyposażonego we własny majątek i dochody. Nowa gmina stała się jednocześnie wspólnotą mieszkańców samodzielnie zaspokajającą swe zbiorowe potrzeby, jak i organem władzy publicznej, wyposażonym we władcze uprawnienia, z prawem do stanowienia prawa lokalnego włącznie. Pozostając częścią unitarnego państwa, gmina stała się podmiotem oddzie­lonym od administracji rządowej.

SYSTEM RACHUNKÓW BUDŻETOWYCH

Omówienie sposobu właściwego wykonywania budżetu państwa, czyli sposobu gromadzenia dochodów, dokonywania wydatków i wykonywania innych operacji na środkach budżetowych, zacząć trzeba od opisu systemu rachunków budżetu państwa.System rachunków bankowych, na których wykonywane są operacje budżetowe, określony został w art. 160 ustawy o finansach publicznych. Na system ten składają się.centralny rachunek bieżący budżetu państwa, w ramach którego wy­odrębniono:rachunki dochodów budżetu państwa,rachunki wydatków budżetu państwa,rachunki środków do sfinansowania potrzeb pożyczkowych bud­żetu państwa;rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, w ramach których wyodrębniono:rachunki dochodów jednostek budżetowych,rachunki wydatków jednostek budżetowych;rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe, w ra­mach których wyodrębniono rachunki (subkonta) dla niektórych rodza­jów dochodów;rachunki bieżące państwowych funduszy celowych;rachunki bieżące gospodarstw pomocniczych i zakładów budżeto­wych;rachunki pomocnicze;rachunki bieżące tzw. placówek, czyli państwowych jednostek bu­dżetowych mających siedzibę poza granicami Polski.

UDZIAŁY DOCHODÓW WŁASNYCH W OGÓLNEJ KWOCIE DOCHODÓW

Udziały docho­dów własnych w ogólnej kwocie dochodów samorządowych, musimy pa­miętać, że udziału dochodów własnych w dochodach samorządowych nie można kształtować w sposób całkowicie dowolny. Jeśli sytuacja finansowa, a mówiąc dokładniej — potencjał finansowy jednostek tego samego rodza­ju (np. gmin) jest mocno zróżnicowany, to chcąc przekazać jednostkom sa­morządu terytorialnego wykonywanie większej liczby zadań publicznych, zmuszeni jesteśmy zdecydować się jednocześnie na uruchomienie systemu transferów z budżetu państwa, zapewniającego możliwość wykonywania zadań publicznych tym jednostkom, których możliwości do gromadzenia własnych dochodów są zbyt małe w porównaniu z zakresem zadań publicz­nych, które powinny one wykonywać. 

DOCHODY WŁASNE

Przez dochody własne jednostek samorządu terytorialnego rozumie się w polskim prawie finansowym wszystkie dochody należne tym jednostkom, z wyłączeniem subwencji ogólnych oraz dotacji celowych z budżetu pań­stwa. Taka definicja dochodów własnych — dość odległa od potocznego ro­zumienia tego terminu —jest efektem omawianego już i dość niezręcznego sformułowania zawartego w art. 167 ust. 2 Konstytucj.Dysponowanie znaczną kwotą dochodów własnych jest niezbędnym warunkiem faktycznej samodzielności finansowej samorządów. Silne uza­leżnienie samorządów od transferów finansowych z budżetu państwa czyni z samorządności fikcję.Postulat zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego znacznego udziału dochodów własnych jest w Polsce spełniony w odniesieniu do gmin, a od 2004 r. — również województw. Dla powiatów dochody własne nadal odgrywają tylko rolę uzupełnienia środków pochodzących z budżetu pań­stwa, choć i tu pod rządami nowej ustawy o dochodach jednostek samorzą­du terytorialnego odnotowano wyraźną poprawę relacji dochodów własnych do ogólnej kwoty dochodów.